TARCZA 6.0 – UCHWALONA PRZEZ SEJM

Co będzie przysługiwać z tarczy 6.:

1. Zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres

2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30

3. Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – projekt przewiduje dla gmin

4. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do

5 tys.

5. Dopłaty w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące, września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące, rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r., zł., przez 3 miesiące.

Zwolnienie z płacenia składki ZUS Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek wymaga spełnienia określonych warunków, są to:

prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności (wymienione niżej), • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,

wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska) W sytuacji, kiedy przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. Zaproponowane zmiany upoważniają także Radę Ministrów do wydłużenia okresu zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek w drodze rozporządzenia, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie będzie na to pozwalał stan budżetu państwa. Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Uchwalone przez Sejm przepisy przewidują również wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Tu Sejm poszerzył kody PKD przedsiębiorców, którzy będą mogli wnioskować o dodatkowe środki z 25 podmiotów do 32 podmiotów wg PKD:

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

56.10.A (restauracje)

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów),

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)

74.20.Z (działalność fotograficzna)

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana),

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej),

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)

85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu),

85.59.A (nauka języków obcych)

86.10.Z (działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej)

90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)

86.90.D (działalność paramedyczna)

93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)

93.19.Z (pozostała działalność sportowa)

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej). Dodatkowe świadczenie postojowe będzie przysługiwać w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł. Warunkiem jego otrzymania będzie uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia. Z tego wsparcia skorzystają jedynie określone branże, stąd do wniosku trzeba będzie załączyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenie o spadku przychodów. Tu także rząd zyskał możliwość wydłużenia okresu wypłaty świadczenia na kolejne miesiące w drodze rozporządzenia.

Niskoprocentowa dotacja

Niskoprocentowa dotacja, to forma pomocy, o którą będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy. Będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Warunkiem skorzystania z dotacji będzie prowadzenie określonego rodzaju działalności na dzień 30 września 2020 r., zgodnie z wykazem PKD. Wnioskujący musi być aktywny, działalność gospodarcza nie może być zawieszona na 30 września 2020 r. i przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Dotację będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl, tak jak wiosną było to w przypadku mikropożyczki.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą przyznawane, w wysokości 2000 zł miesięcznie, do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie ma przysługiwać także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem otrzymania dofinansowania, będzie czas zatrudnienia, który wynosi co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń. Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aby skorzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przedsiębiorca będzie musiał spełnić następujące warunki:

prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do wyżej wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności,

przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do

przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc będą składane w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Tarcza branżowa wprowadza również ułatwienia w zatrudnianiu pracowników w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pracownik, który ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku administracyjno-biurowym, będzie mógł być zatrudniony na takim stanowisku u kolejnego pracodawcy, bez konieczności kierowania go na kolejne wstępne badania lekarskie. Pracodawca będzie mógł skorzystać z proponowanego rozwiązania wyłącznie w sytuacji, gdy stwierdzi, że pracownik ma zostać zatrudniony na stanowisku, którego warunki odpowiadają tym opisanym w skierowaniu na badania lekarskie. Ułatwienia w zatrudnieniu będą dotyczyć również pracowników zatrudnianych na innych stanowiskach niż administracyjno-biurowe. Ten sam lub inny pracodawca, u którego zatrudniałby się przyszły pracownik, nie będzie musiał kierować go na badania wstępne, w przypadku, gdy zatrudnienie nastąpi w ciągu 180 dni (a nie jak obecnie 30 dni) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Rozwiązanie to będzie również obowiązywać w przypadku osób podejmujących pracę równolegle u innego pracodawcy. Aby ułatwić przedsiębiorcom i pracownikom zrealizowanie badań lekarskich pracowników, po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, wydłużono okresy i terminy związane z wykonywaniem (zawieszonych) profilaktycznych badań pracowników do 180 dni.

Wydłużono termin na wnioskowanie o pomoc

Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń (termin składania wniosków ustalono do 10.06.2021), mikropożyczek i świadczenia postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy antycovidowej z marca br. nie wskazują wprost terminu zakończenia naborów wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców. Oznacza to, że na wydatkowanie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań w 2020 r. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy mają czas do 31 grudnia 2020 r. Aktualnie uchwalone przepisy zostały przekazane do Senatu, którego posiedzenie jest planowane na 25 listopada 2020 r. Może ulec więc jeszcze zmianie lista działalności objętych wsparciem.

ZALICZKI NA PIT 2020 – KOLEJNE PRZESUNIĘCIE TERMINÓW

Minister Finansów zdecydował o ponownym przedłużeniu terminu przekazania zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu. Zadecydował też o zastosowaniu tego korzystnego rozwiązania dla firm w zakresie majowych zaliczek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie z rozwiązaniami z Tarczy Antykryzysowej, już raz wprowadzono przesunięcie terminu płatności zaliczek na PIT-4. Płatnicy mieli przekazać kwoty pobranych w marcu i kwietniu zaliczek na podatek i pobranego podatku zryczałtowanego do 1 czerwca 2020 r. Teraz termin ten jest jeszcze dłuższy i dodatkowo obejmuje również środki pobrane od podatników w maju. W związku z tym zaliczki i podatek pobrane: • w marcu podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r., • w kwietniu podlegają wpłacie do 20 października 2020 r., • w maju podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 972

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY OD 9 LISTOPADA

Od 9 do 29 listopada 2020 roku ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Opieka nad dziećmi do lat 8 -rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku: • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link do strony zewnętrznej) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi – od 9 do 29 listopada 2020 roku dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku: • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje – zasiłku nie otrzymają rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko, podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Ważne! Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicom:

zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz

realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I–III. Tak jak dotychczas, zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy – nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia pracownika ZUS ani płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Podstawa prawna: [1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 1961). [2] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1960)

DOKUMENTOWANIE KWARANTANNY I IZOLACJI DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W RAZIE CHOROBY I OPIEKI – INFORMACJA ZUS

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

1. Dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych udostępniane przez ZUS Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony. Dane dotyczą osób, których kwarantanna lub izolacja trwała 22 października albo zacznie się po tym dniu. PUE ZUS jest zasilane danymi z systemu EWP raz dziennie, w godzinach nocnych. Dane dotyczą stanu na dzień poprzedni. Dane są udostępniane na portalu PUE ZUS odpowiednio w panelu Płatnika oraz w panelu Ubezpieczonego, w nowej zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa]. Zakładka będzie widoczna tylko u osób, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją domową oraz u płatników składek, którzy zatrudniają osoby, u których takie zdarzenie wystąpiło. Płatnik składek będzie miał dostęp do listy takich zdarzeń u swoich pracowników.

Świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS – aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, trzeba złożyć wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. ZUS – po otrzymaniu wniosku – zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).

Świadczenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę – do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji. Jeśli zdarzy się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie będą widoczne odpowiednie dane o jej sytuacji, to osoba ta w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych powinna złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. W oświadczeniu powinna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ważne! Ponieważ podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja z systemu, osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i które ubiegają się o wypłatę świadczeń chorobowych, nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Powinny jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

2. Osoby poddane kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem – świadczenia w razie choroby Od 3 listopada 2020 r. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Oświadczenie powinno zawierać:

imię i nazwisko ubezpieczonego,

numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,

informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,

dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,

podpis ubezpieczonego. Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca, do ich wypłaty wystarczy oświadczenie o kwarantannie. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. 9 3. Dziecko albo inny członek rodziny na kwarantannie – zasiłek opiekuńczy Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

dzieckiem do lat 14,

dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,

innym członkiem rodziny. Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny. Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie powinno zawierać:

imię i nazwisko ubezpieczonego,

numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,

dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,

dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,

podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty potrzebne jest oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B). Jeśli zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem albo wniosku Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)